MENU
MENU

Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ. Προσαρμογή του ν. 4256/2014

Επιμέλεια : Δημήτρης Καραγεωργίου

ΠΡΟΣ: κ. Γ.Δ. Πατέρα
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Ε.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή του ν. 4256/2014
 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
1. Επιτρέψτε μας, κατ’ αρχήν, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την, στο πλαίσιο των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων του, πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου σας για την προσαρμογή στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις του νομικού καθεστώτος που διέπει το θαλάσσιο τουρισμό με τη χρήση σκάφους.
2. Ήδη λάβαμε γνώση των εισηγήσεων του κατ’ εξοχήν αρμόδιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος με το περιεχόμενο των οποίων συμφωνούμε και κατά συνέπεια στην επιστολή μας αυτή θα περιορισθούμε στην επισήμανση βασικών τινών παραμέτρων.
3. Ο ν. 4256/2014 σε μικρό χρονικό διάστημα (ΝΟΕ-17 έως ΦΕΒ-19) τροποποιήθηκε έξη φορές !!! με συνεπακόλουθο δυσμενές αποτέλεσμα η εφαρμογή του από τις Υπηρεσίες και τους δραστηριοποιούμενους στο χώρο να καθίσταται δυσχερής.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ:
ν. 3232/2004 (Α΄ 48),
ν. 4276/2014 (Α΄155),
ν.4487/2017 (Α΄ 116),
ν. 4504/2017 (Α΄ 184),
ν. 4532/2018 (Α΄ 63),
ν. 4549/2018 (Α 105),
ν. 4555/2018 (Α΄ 133),
ν. 4597/2019 (Α΄35),
Ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

 

Ειδικότερες επισημάνσεις:

3.1. Η πρόβλεψη (άρθρο 10 του ν. 4256/2014) για Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (Δ.Ε.Κ.Π.Α.) το οποίο περιέχει θυρίδες κατάπλου - απόπλου και με το οποίο πρέπει να εφοδιάζονται τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους πάνω από 7 μέτρα δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό (εκτός από τον εισπρακτικό) και θα πρέπει να καταργηθεί καθόσον τα ιδιωτικά/ερασιτεχνικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα αποπλέουν χωρίς άδεια από τη Λιμενική Αρχή.
3.2. Τα βασικά γραφειοκρατικού και μόνον χαρακτήρα θέματα που ταλαιπωρούν τους εκμεταλλευόμενους επαγγελματικά πλοία αναψυχής είναι:
3.2.1. η θεώρηση, από τη Λιμενική Αρχή, του ναυλοσυμφώνου για κάθε νέα ναύλωση (ενδεχομένως και σε καθημερινή βάση) με ότι αυτό συνεπάγεται - πήγαινε έλα στο Λιμεναρχείο - αλλά και για τη απασχόληση του λιμενικού προσωπικού. Είναι καιρός πλέον μετά και από τόσες υποσχέσεις να επισπευστεί η πρόβλεψη για την ηλεκτρονική υποβολή του και
3.2.2. Ο απόπλους των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
Τα δύο αυτά θέματα μπορούν να ενοποιηθούν και να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια κατά τόπο Λιμενική Αρχή από το λιμένα της οποίας λαμβάνει χώρα η έναρξη του ταξιδιού έναρξης

• Παρατηρούνται τεράστιες, χρονικά, καθυστερήσεις στην έγκριση των καταστατικών Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής –Ν.Ε.Π.Α. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε ξεπέρασε τις 45 ημέρες παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού. Απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού που ασχολείται με τα συναφή θέματα.
• Χορήγηση παράτασης της ΠΟΛ 1177/2018 με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη¬ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά¬λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1240/2018 έτσι ώστε να συνεξετασθούν όλες οι παράμετροι για την εφαρμογή της.
• Σε συνδυασμό με τη πιο πάνω πρόταση θα πρέπει να εξεταστεί το νομικό καθεστώς επιβολής του ΦΠΑ στην αγορά των επαγγελματικών σκαφών κάτω των 12μ το οποίο δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα στην αγορά με αποτέλεσμα ο αριθμός των σκαφών αυτών (κάτω των 12μ) να μειωθεί δραματικά.
4. Καίτοι αυτονόητο δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι ο Σύνδεσμός μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν διευκρίνιση ή και πληροφορία σχετική με τις δραστηριότητες των μελών του
 

Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ

 


 

 

 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
 

1. Επιτρέψτε μας, κατ’ αρχήν, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την, στο πλαίσιο των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων του, πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου σας για την προσαρμογή στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις του νομικού καθεστώτος που διέπει το θαλάσσιο τουρισμό με τη χρήση σκάφους.
2. Ήδη λάβαμε γνώση των εισηγήσεων του κατ’ εξοχήν αρμόδιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος με το περιεχόμενο των οποίων συμφωνούμε και κατά συνέπεια στην επιστολή μας αυτή θα περιορισθούμε στην επισήμανση των βασικών παραμέτρων.
3. Ο ν. 4256/2014 σε μικρό χρονικό διάστημα (ΝΟΕ-17 έως ΦΕΒ-19) τροποποιήθηκε έξη φορές !!! με συνεπακόλουθο δυσμενές αποτέλεσμα η εφαρμογή του από τις Υπηρεσίες και τους δραστηριοποιούμενους στο χώρο να καθίσταται δυσχερής.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ:
ν. 3232/2004 (Α΄ 48),
ν. 4276/2014 (Α΄155),
ν.4487/2017 (Α΄ 116),
ν. 4504/2017 (Α΄ 184),
ν. 4532/2018 (Α΄ 63),
ν. 4549/2018 (Α 105),
ν. 4555/2018 (Α΄ 133),
ν. 4597/2019 (Α΄35).
ΦΕΚ 184Α _Ν.4504_29/11/2017
ΦΕΚ 179Α_Ν.4569_11/1/2018
ΦΕΚ 63Α _ Ν.4532_5/4/2018
ΦΕΚ 105Α__Ν4549_14/6/2018
ΦΕΚ 133 Α_Ν.4555_Άρθρο 265_ 19/7/2018
ΦΕΚ 35Α Ν.4597_28/2/2019
ΦΕΚ 78 Α Ν 4613_ 24/5/2019
ΦΕΚ 106Α ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ ΠΕΡ. 27/6/2019 – ΦΕΚ 134Α Ν4623 Άρθρο 103_9/8/2019
Άρθρο 8 Ν.2743/99

 

Ειδικότερες επισημάνσεις:

• Η πρόβλεψη (άρθρο 10 του ν. 4256/2014) για Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (Δ.Ε.Κ.Π.Α.) το οποίο περιέχει θυρίδες καταπόπλου και με το οποίο πρέπει να εφοδιάζονται τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους πάνω από 7 μέτρα δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό (εκτός από τον εισπρακτικό) και θα πρέπει να καταργηθεί καθόσον τα ιδιωτικά/ερασιτεχνικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα αποπλέουν χωρίς άδεια από τη Λιμενική Αρχή καίτοι το γεγονός αυτό δεν βασίζεται σε κάποια διάταξη δηλ. ποια ιδιωτικά σκάφη είναι υπόχρεα ή όχι στη λήψη απόπλου.
• Ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους εκμεταλλευόμενους επαγγελματικά πλοία αναψυχής είναι η θεώρηση, από τη Λιμενική Αρχή, του ναυλοσυμφώνου για κάθε νέα ναύλωση (ενδεχομένως και σε καθημερινή βάση) με ότι αυτό συνεπάγεται - πήγαινε έλα στο Λιμεναρχείο - αλλά και για τη απασχόληση του λιμενικού προσωπικού. Είναι καιρός πλέον μετά και από τόσες υποσχέσεις να επισπευστεί η πρόβλεψη για την ηλεκτρονική υποβολή του.
• Η κατάργηση της χορήγησης, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δεν προσέφερε κάποιας μορφής μείωση της γραφειοκρατίας καθόσον και πάλι απαιτείται η προσέλευση του πολίτη στην ίδια Διεύθυνση, με σειρά δικαιολογητικών μη απαραίτητων, για να εφοδιασθεί με βεβαίωση καταχώρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο που ήδη όμως έχει πραγματοποιήσει !
• Παρατηρούνται τεράστιες, χρονικά, καθυστερήσεις στην έγκριση των καταστατικών Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής –Ν.Ε.Π.Α. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε ξεπέρασε τις 45 ημέρες παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού. Απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού που ασχολείται με τα συναφή θέματα.
• Χορήγηση παράτασης μέχρι το τέλος του έτους της ΠΟΛ 1177/2018 με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη¬ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά¬λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1240/2018 έτσι ώστε να συνεξετασθούν όλες οι παράμετροι για την εφαρμογή της.
• Σε συνδυασμό με τη πιο πάνω πρόταση θα πρέπει να εξεταστεί το νομικό καθεστώς επιβολής του ΦΠΑ στην αγορά των επαγγελματικών σκαφών κάτω των 12μ το οποίο δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα στην αγορά με αποτέλεσμα ο αριθμός των σκαφών αυτών (κάτω των 12μ) να μειωθεί δραματικά.
• Ο απόπλους των επαγγελματικών πλοίων να γίνεται με e-mail βάσει ενός τυποποιημένου εντύπου το οποίο θα συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου, του Κυβερνήτη των επιβαινόντων κ.λπ. και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
4. Ειδικότερα ως προς την πιο πάνω εισήγησή μας σχετική με τον απόπλου:
Για τη λήψη άδειας απόπλου, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, τηρείται σχετικό βιβλίο καταπόπλου πλοίων στην αριστερή σελίδα ………………
 

Powered by Blog - Widget